BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER

 

Derneğin Adı ve Merkezi :

MADDE 1 – Derneğin adı : “Ankara Atlıspor Kulübü Derneği”dir; merkezi Ankara’dadır. Kulübün şubesi yoktur. Ankara Atlıspor Kulübü Derneği ’nin amblemi siyah beyaz zemin üzerine, kırbaç ve at nalıdır.

Amaç :

MADDE 2 –

a) Öncelikle ve özellikle at sporunun korunmasına, gelişmesine, yayılmasına hizmet etmek ve ayrıca geleneksel at sevgisine ve binicilik sporlarına karşı ilgi ve bağlılığı yaygınlaştırmak ve vasıflı at yetiştiriciliğini sporcuların eğitim ve geliştirilmelerini ve bunlarla ilgili her türlü düzenlemelerini yönetmek ve yurt dışında ve yurt içinde yarışlara katılmak,

b) Ana faaliyet konusu olan biniciliğin yanı sıra T.C. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı ve özerk spor federasyonları nezdinde ve organizasyonunda yapılmakta olan okçuluk, yüzme, tenis, satranç ve benzeri gibi takım ve ferdi spor dallarında da sporcu yetiştirmek, çeşitli müsabaka ve organizasyonlara katılmak ve bunları düzenlemek,

c) Ayrıca a ve b maddelerinde yer alan spor faaliyetlerini desteklemek için bu konularla ilgili kurulmuş ve kurulacak olan vakıflara üye olmaktır.

d) Bu amaçları gerçekleştirebilmek üzere at satın almak, ithal veya ihraç etmek, çiftleştirmek amacıyla damızlık at tedarik etmek, at neslinin gelişmesi için gerekli gördüğü faaliyetlere girişmek ve ilgili kuruluş, dernek ve vakıflarla işbirliği yapmak.

e) Nihai olarak başarılı milli biniciler yetiştirmektir.

BÖLÜM II

Üyelik Niteliği

MADDE 3 – Ankara Atlıspor Kulübü’ne üye olabilmek için:

a) T.C. Kanunlarına göre medeni hakları kullanmak ehliyetine haiz olmak ve 18 yaşını bitirmiş olmak,

b) Ağır hapis cezasına veya beş (5) yıldan fazla hapis cezasına mahkum olunmamak veya yüz kızartıcı suçlardan herhangi birisiyle hükümlü bulunmamak ve Dernekler Kanununa göre kurulması yasaklanan dernekleri kurmuş veya idare etmiş olmaktan kesin olarak mahkum edilmemiş olmak,

c) Kulüp yönetimine yazı ile başvurmak ve Kulübün amacını benimsediğini kabul etmek.

Yabancı uyrukluların Kulübe üye olabilmeleri, yukarıdaki şartların dışında, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olduklarını resmi makamlardan usulen belgelemek şartına bağlıdır.

Asil Üyelik İçin Başvuru :

MADDE 4 – Kulübe üye olmak isteyen kişi, yazılı isteğini, Kulübe kayıtlı iki (2) üyenin takdim onayını aldıktan sonra, Kulüp Başkanlığına verir.

Başvurmada, isteklinin üç (3) fotoğrafı ile muhtarlıktan tasdikli nüfus hüviyet cüzdanını ve ikametgah ilmühaberini ve yabancı uyruklu ise, 3.Madde de yazılı ikamet belgesinin kendisi tarafından eklenmesi gerekir.

Asil Üyeliğe Kabul :

MADDE 5 – Üyeliğe kabul isteminde bulunan kişinin [Üye istek belgesi] on (10) gün süre ile Kulüp Merkez binasında, herkesin görebileceği yere asılır.

Bu süre içerisinde, Kulüp üyeliği için başvuran kişinin üyeliğe mani yasal bir hali olduğu veya üyeliğine herhangi bir nedenle itiraz vaki olmuşsa, bu itiraz ile birlikte diğer evrak ve üyelik dosyası Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyla, müracaat tarihinden başlamak üzere en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp sonucu ilgiliye yazı ile bildirmek zorundadır. Vefat eden üyenin yerine, eşinin kulübe kendi isteğiyle üyelik için başvurması halinde üyeliğe kabul edilir.

MADDE 6 – Madde 5’te yazılı şartlara haiz olanlardan ve kulübün amacını ve kulübe herhangi bir suretle maddi ve manevi hizmet sağlamak olanağına sahip kişiler arasında fahri üye seçilebilir. Kulüpte kayıtlı asil üyelerden en az on beş (15) kişinin yazı ile teklifte bulunması ve Yönetim Kurulunun kabulü halinde, Fahri üye adayları toplanacak olan Olağan Genel Kurul ’a arz edilir; teklif Genel Kurulca kabul edildiği takdirde adayların Fahri üyelikleri kesinleşir.

Yaşlı üyeler için Yönetim Kurulu kararı alınarak onur üye yapılır.

T.C. Bakanlar Kurulu Üyeleri, İstekleri halinde Kulübümüzün Onur üyeleridir. İstekleri halinde Onur üyeleri, yazılı müracaatlarında , Onur üyesi oldukları yıldaki giriş aidatını ödeyerek asil üye olabilirler.

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürleri isteği halinde görevde kaldığı sürece Kulübümüzün Onur Üyesidir.

Üyeliğin Kalkması :

MADDE 7 – Kulüp üyeliği üyenin yazılı istifası veya üyelik niteliğinin kazanılmasında aranılan şartlardan bir veya birkaçının ortadan kalkması veya yerine getirilmemesi veya Kulüp yetkili organlarının vereceği çıkarma kararı ile kaybedilir.

Yönetim Kurulunun yazılı izni olmaksızın, Kulüp üyeleri Binicilik dalında faaliyet gösteren diğer kulüplere üye olamayacakları gibi, kendileri, eşleri ve 18 yaşından küçük çocukları lisanslı sporcu olamazlar, ayrıca bu üyelerin kulüpte bakılmakta olan atları bir başka kulüp namına yarışamazlar.

Yönetim Kurulundan izin almadan bu fiilleri yapanların üyelikleri kalkar.

Üyelik sıfatının kalkması halinde üyenin bu tarihe kadar kulübe olan mali sorumlulukları devam eder.

Üyelik kabulü ve itiraz halinde çıkarılma hakkında son karar genel kurulca verilir.

Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat :

MADDE 8 – Asil üyelik için müracaatları kabul edilen üye adayları, Yönetim Kurulu’nun kabul tarihinden itibaren 30 gün içinde giriş aidatını ödemekle yükümlüdürler. Yıllık aidat ait olduğu yılın Mart ayı sonuna kadar ödenir.

Giriş  aidatı  ve  yıllık  aidatlar  Genel  Kurulca  saptanır. Üye giriş aidatları yönetim kurulunca taksitlendirilebilir. Toplam taksit süresi 6 ayı geçemez. Giriş aidatı taksitlerinden birinin gecikmesi halinde üyelik sıfatını kaybeder. O tarihe kadar tahsil olunan taksitler geri verilmez.

Yıllık aidatını zamanında ödemeyen üyelerin isimleri Yönetim Kurulu kararı ile kulübün ilan tahtasında 15 gün süre ile ilan edilir. Bu ilandan sonra üyenin kulüpteki adresine yapılacak bildirimden itibaren bir hafta içinde aidatını ödemeyen üyelerin kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

Giriş aidatı veya yıllık aidat borcu olanlar Genel Kurul‘a katılamazlar, oy kullanamazlar, aday olamazlar.

BÖLÜM III
KULÜBÜN ORGANLARI

Organlar :

MADDE 9 – Kulübün Organları :

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Onur Kurulu

Genel Kurul :

MADDE 10 – Genel Kurul Kulübe kayıtlı Asil Üyelerin tümünü kapsar; Kulübün en yüksek organıdır.

Asil üyelerden, bu tüzükte veya Yönetim Kurulunca kabul edilmiş Kulüp İç Yönetmelikleri gereğince, Kulübe ödemekle yükümlü oldukları borçlarını, sebebi ne olursa olsun, 8 ’inci maddenin son fıkrasında yazılı süre içinde ödememiş olanlar Olağan Genel Kurul ’a katılma hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Onur Üyeler Genel Kurul toplantılarına ve görüşmelerine katılabilirler. Onur üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

Genel Kurul Toplantıları :

MADDE 11 – Genel Kurul, üç yılda bir defa ve Nisan ayında olmak üzere Yönetim Kurulu ‘nun çağrısı ile olağan olarak, kayıtlı asil üyelerin 1/5 ‘inin veya Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu ’nun çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulu ’nun karar verme olanağı kalmadığı hallerde, Yönetim Kurulu ‘nun mevcut üyelerince veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde Olağanüstü toplantı çağrısı, bu yapılmadığı takdirde kulüp üyelerinden herhangi birisinin usulen Sulh Hukuk Hakimliği ne başvurması suretiyle alınacak karar üzerine de Olağanüstü Genel Kurul toplanabilir.

Genel Kurul ‘a Çağrı :

MADDE 12 – Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurul ‘a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler Genel Kurul ’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle veya elektronik posta bildirim veya taahütlü posta bildirimi suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden fazla olamaz.span>

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Yeter Sayı :

MADDE 13 – Genel Kurul ‘un toplantı yeri Kulüp merkezinin bulunduğu mahaldir.

Genel Kurul, kurula katılma hakkına haiz üyelerinden yarıdan fazla sayısı ile toplanır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı bir defaya mahsus olmak üzere başka bir güne ertelenir. İkinci toplantıda üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil üyelerinin tam sayılarının iki katından aşağı olamaz. Bu çoğunluk sağlandığı takdirde toplantı yürütülür.

Genel Kurul Toplantısının Yönetilmesi :

MADDE 14 – Genel Kurul ’a katılacak üyeler, önceden hazırlanmış listelerde yazılı ad ve soyadlarının karşılarına imzaları alınmak sureti ile toplantı mahalline girerler.

13. maddede yazılı toplantı yeter sayısının sağlanıp sağlanmadığı Yönetim Kurulu Başkanı ile en az üç (3) üyenin katılacağı heyet tarafından tutanakla tespit olunur.

Çoğunluk sağlanmış ise Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Kurul üyesi durumu üyelere bildirir ve toplantıyı açar.

Genel Kurul toplantısı, açışı takiben üyeler arasında iş’ari oyla seçilecek bir başkan bir başkan vekili ve iki sekreter üyeden müteşekkil başkanlık divanı tarafından yönetilir. Toplantıda yapılan işlemler bir tutanakla tespit olunur.

Toplantı Gündemi :

MADDE 15 – Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde bulunan maddelerin görüşülmesi esastır. Ancak, hazır bulunan üyelerin en az 1/10 ‘unun yazılı isteği üzerine, istenen maddelerde gündeme eklenebilir.

Oylama :

MADDE 16 – Genel Kurul Toplantılarında oylamalar, organların seçimi oylamasında gizli ve diğer oylamalarda, üyelerin yarıdan bir fazlasının isteği üzerine başkaca karar alınmamış işleri iş’ari oy yapılır, her üyenin Genel Kurul ‘da bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılmış bulunan üyelerin yarısından fazlasının oyu ile alınır.

Kulübün feshine veya tasfiyesine veya kulübün taşınmaz mallarının satın alınmasına veya satılmasına veya başkalarına devir veya hibe edilmesine veya tahsisine ve tüzükte yapılacak değişikliklere dair alınacak kararlarda, toplantıya katılan üyelerin 2/3 ‘ünün olumlu oyunun mevcudiyeti zorunludur.

Başkanlık Divanının Görev ve Yetkileri :

MADDE 17 – Genel Kurul Başkanlık Divanı toplantıyı mevzuat ve bu Tüzük hükümleri gereğince yürütülür. Toplantıda düzen sağlanması Başkanın görevidir; düzeni bozan üyeler Başkan tarafından yapılacak iki uyarmaya uymadıkları takdirde, başvurulacak oylamaya göre, toplantıdan çıkarılabilirler.

Genel Kurul ’da yapılacak konuşmalar üyelerin söz alma sırasına göre düzenlenir.

Tüzük veya gündem maddelerinde veya Yönetim Kurul ’unca hazırlanan Bütçe ’de yapılacak değişiklik veya gündemdeki konunun müzakeresinin yeterliği teklifleri, teklifi yapan üyenin Başkanlığa yazı ile başvurması üzerine görüşülür. Müzakerenin yeterliği teklifleri, sırada bulunan üyelerden ikisinin ve varsa lehinde ve aleyhinde birer üyenin konuşmalarını takiben Genel Kurul ‘da oylanması sonucuna göre karara bağlanır.

Genel Kurul zabıt evrakı ve dosyaları; Başkan tarafından, ilk toplantısında Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

Başkan, Başkanlık görevini yaptığı sırada görüşmelerde veya oylamalarda görüşünü açık veya gizli olarak açıklayamaz; oya en son katılır.

Gizli Oylama ve Oy Ayrımı :

MADDE 18 – Gizli oylamalarda basılı veya yazılı çoğaltılmış veya tek listeler kullanılabilir; listeler üzerinde değişiklik yapmak mümkündür.

Gizli oylama, Genel Kurul ‘a katılanların listesinden isimleri ayrı ayrı okunarak çağrılması ve oyların kapalı sandıklara atılması suretiyle yapılır. Oyların ayrımı Başkanın veya yerine göstereceği üyenin başkanlığında ve Genel Kurul’ca seçilecek üç (3) üyenin katılmasıyla teşkil olunacak kurul tarafından açık olarak cereyan eder. Ve sonuç bir tutanakla tespit olunur.

Divan Başkanı organlara seçilenlere durumu yazı ile hemen bildirir ve Yönetim Kurulu ile toplantı tarihi tespit ederek üyeleri davet eder.

Genel Kurul ’un Görev ve Yetkileri :

MADDE 19 – Genel Kurul ’un Görev ve Yetkileri Şunlardır;

a) Kulübün diğer organlarını seçmek,

b) Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın raporlarını incelemek ve karara bağlamak,

c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış bulunan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

d) Taşınmaz mal edinme veya elden çıkarma veya başkalarına devretme konularında bu Tüzüğe ve mevzuata göre karar vermek,

e) Tüzükte değişiklik yapmak,

f) Kulübün bir federasyona katılmasına veya bağlı bulunduğu bir federasyondan ayrılmasına veya Uluslararası Sportif faaliyetlerde bulunmasına veya katılmasına veya Kulübün yurtdışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılmasına karar vermek,

g) Kulübün feshine veya tasfiyesine karar vermek,

h) Onur Kurulundan verilecek çıkarma kararlarını itiraz halinde incelemek ve karara bağlamak,

i) Fahri üyeler hakkında Tüzük hükümlerine göre karar vermek,

j) Mevzuat ve tüzükte belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu :

MADDE 20 – Yönetim Kurulu dokuz (9) asıl ve beş (5) yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından ve üyeleri arasından üç yıl süre ile seçilir. Asil ve yedek üyeler ayrı ayrı oylanır ve aldıkları oy sırasına göre belirlenir. Oylarda eşitlik halinde Genel Kurul Başkanlık Divanınca çekilecek kura ile kazanan seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri, aynı dönemde diğer kurullarda görev alamazlar.

Yedek üyeler süreli ve süresiz olarak ayrılan, asil üyelerin yerlerini oy sıralarına göre alırlar.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Oylama :

MADDE 21 – Yönetim Kurulu ’nun toplantı yeri Kulüp Merkezi ’dir. Kurul en az ayda bir defa toplanır. Kurul Başkanı’nın veya üç kurul üyesinin müştereken veya Denetim Kurulu ’nun alacağı kararla yapacakları davet üzerine de toplanabilirler. Toplantıda yarıdan fazla bir üyenin bulunması şarttır; kararlar hazır bulunanların oy çokluğu ile verilir.

Kurulda Görev Bölümü :

MADDE 22 – Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk hafta içinde 17. maddenin son fıkrası uyarınca toplanır. Bu toplantıda, üyeleri arasında bir Başkan, bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu ’nun alacağı kararlar, Noterden tasdikli bir Karar Defteri ‘ne yazılır; her toplantıda alınan kararların imzalanması zorunludur.

Kurulun Gündemi :

MADDE 23 – Kurul Gündemini Genel Sekreter hazırlar. Başkan veya üyelerin teklif edecekleri konularda Kurul Kararı ile gündeme alınabilir.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri :

MADDE 24 –

a) Kulübü yönetmek ve temsil etmek,

b) Teknik, idari ve mali işleri düzenleyerek programlar hazırlamak ve tatbik etmek,

c) Kulübe ait bütün defter ve kayıtların muntazam bir şekilde tutulmasını sağlamak,

d) Üyeler, eşleri, çocukları ve misafirleri hakkında yönetmelikleri ve gerekli muameleleri yapmak,

e) Kulüp personelini tayin etmek ve görevden çıkartmak,

f) Taşınmazlar dışındaki Kulüp için gerekli alım ve satışları yapmak,

g) Kulübe yeni üyeler kayıt etmek, üye çoğalmasını teşvik etmek,

h) Fahri üyeler ile Yönetim Kurulu tarafından seçilen sporcuların kulüp hizmet olanaklarından ne suretle yararlanacaklarına karar vermek,

i) Gelir temin etmek için çalışmalar yapmak ve diğer üyeleri görevlendirmek,

j) Giriş ücreti ve üye aidatının, at bakım ücretinin vaktinde ödenmesini sağlamak,

k) Kulüp içi çalışmaları düzenlemek, iş düzenini sağlayacak yönetmelikler hazırlamak, Kulübün dış ilişkilerinde temaslar yapmak,

l) Israrlı olarak giriş aidatı ve üyelik aidatı, at bakım ve her türlü borçlarını ödemeyen ve şartları yerine getirmeyen üyeleri kulüp üyeliğinden çıkarmak,

m) Kulüp üyelerine toplu veya tek başına, amaca uygun görevler vermek,

n) Tüzükte belirtilen zamanda normal ve gerekirse Olağanüstü Genel Kurul ’u toplantıya çağırmak,

Denetleme Kurulu :

MADDE 25 – Denetleme Kurulu üç (3) asil ve üç (3) yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından üyeleri arasından üç yıl süre için seçilir. Yedek ve asil üyeler ayrı ayrı oylanır ve aldıkları oy sırasına göre belirlenir. Oylarda eşitlik halinde Genel Kurul Başkanlık Divanınca çekilecek kura ile kazanan seçilir. Denetleme Kurulu Üyeleri aynı dönemde diğer kurullarda görev alamazlar. Bu kurulun görevleri başkaca hiç bir kurula devredilemez.

Yedek üyeler süreli veya süresiz olarak ayrılan, asil üyelerin yerlerine oy sıralarına göre alırlar.

Denetleme Kurulu Başkanı ve Toplantılar :

MADDE 26 – Kurul seçimini takiben ilk ay içinde Yönetim Kurulu Başkanı’nın daveti ile ilk toplantısını yapar ve üyeler arasından bir Başkan seçer.

Denetleme Kurulu kararlarını üyelerin çoğunluk oyu ile verir. Kararlar özel defterine yazılı ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır.

Denetleme Kurulu Dernekler Kanununun 9. maddesinde yer alan görevleri yerine getirir.

Kurulun Görev ve Yetkileri :

MADDE 27 – Denetleme Kurulu bütün defter ve kayıtlarını, gelir ve giderlerini ve bütün hesaplarını ve bunların belgelerini inceler ve mevzuat ve tüzük hükümlerine intibaklarını denetler.

Denetim Kurulu ’nun Genel Kurul ’a sunacağı yıllık rapor, Genel Kurul ’un toplantı tarihinden en geç 15 gün önce Yönetim Kurulu’na verilir.

Denetleme Kurulu Genel Kurul ’a karşı sorumlu olup, mevzuat ve tüzük ile kendisine verilmiş görevlerin yerine getirilmesi ile yükümlüdür.

Onur Kurulu :

MADDE 28 – Onur Kurulu yedi (7) asil ve üç (3) yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından ve üyelerin arasından iki yıl için seçilir. Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan seçerler. Asil ve yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre belirlenir. Oylarda eşitlik halinde Genel Kurul Başkanlık Divanınca çekilecek kura ile kazanan belli olur. Onur Kurulu üyeleri aynı dönemde diğer kurullarda görev alamazlar.

Onur Kurulu’nun Görevleri :

MADDE 29 –

a) Onur Kurulu, Yönetim Kurulu ’nun yazılı daveti üzerine toplanır. Hakkında şikayet edilen kimseyi dinledikten veya yazılı savunmasını inceledikten sonra karar verir. Kararı uygulaması için Yönetim Kurulu’na bildirir.

b) Üyelerin en az üç (3) imza ile Onur Kurulu’na yapacakları müracaatlar Yönetim Kurulu’na bilgi verilerek kurulca araştırılır ve karara bağlanır.

Kurul üyeleri başka organlarda görev alamazlar.

Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar      :

MADDE 30 – Disiplin cezalarını gerektiren davranışlar şunlardır:

a) Kulüp Tüzüğü’ne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları ile yönetmeliklerine, yetkililerce yapılan yazılı ikaza rağmen uymamak,

b) Kulüp içinde geleneğe ve toplu yaşantıya aykırı, üyeleri tedirgin edici davranışlarda bulunmak,

c) Kulübün disiplinli ve düzenli yaşantısını bozan ve üyeler arasındaki arkadaşlığı sarsacak sonuçlar doğuran davranışlarda bulunmak,

d) Üyeleri Kulüpten uzaklaştırıcı tedbir ve düzene başvurmak,

e) Kulüp üyelerini kırıcı, hor görücü, onur sarsıcı sözler söylemek ve hareketlerde bulunmak,

f) Bu tüzükteki ihtar cezasını öngören davranışı bir yıl içinde iki kere işlemek,

g) Kulüp üyelerine fiili saldırıda bulunmak,

h) Kulüp organlarındaki görevini kötüye kullanarak kendine yarar sağlamak,

i) Kulüp onurunu kırıcı davranışta bulunmak, Kulübün manevi şahsiyetine aşikar olarak hakarette bulunmak veya utanç verici bir suç işlemek,

Disiplin Cezaları :

MADDE 31 – Disiplin cezaları şunlardır:

a) İHTİYAR : Üyenin davranışını kusurlu sayıldığı bildirilmesi,

b) TEMELLİ ÇIKARMA : Üyenin Kulüpteki kaydının silinmesidir. Bu suretle kaydı silinen üye hiçbir sebeple kulübe giremez,

Disipline Aykırı Davranışların Cezaları :

MADDE 32 – Üyelerin disipline aykırı davranışlarının cezaları şöyledir:

a) 30 ‘uncu maddenin a,b,c fıkrasındaki davranışları İHTİYAR cezası,

b) 30 ‘uncu maddenin g,h ve i fıkralarındaki davranışlarda bulunanlara TEMELLİ ÇIKARMA cezası uygulanır.

Ceza İsteği :

MADDE 33 – Üyenin disiplinsiz davranışından ötürü ceza görmesi isteği ile Onur Kurulu’na verilmesi, üyelerden birinin şikayeti üzerine Yönetim Kurulu kararı ile veya Yönetim Kurulu ’nun kendi başına vereceği kararla olur. Konu, şikayetçi üyenin kendi kişiliği ile şikayet edilen üye arasında geçen bir olayla ilgili ise, Yönetim Kurulu en geç 30 gün içinde her iki üyeyi dinleyip uzlaştırma yolu arar. Uzlaştırma sağlanamazsa olayın Onur Kurulu’na gönderilmesine karar verilir.

Savunma :

MADDE 34 – Onur Kurulu’nca yapılacak kovuşturmalarda yükletilen suçun şikayet edilen üyeye yazılı olarak bildirilmesi ve yazılı savunmanın istenilmesi gereklidir. Şikayet edilen üye yazılı savunmasını 20 gün içinde vermek zorundadır.

Duruşma ve Soruşturma Düzeni :

MADDE 35 – Disiplinsiz davranışları nedeniyle Onur Kurulu’na verilen üyelerin dilenmesi duruşmalı olarak yapılır. Duruşmalar gizli olur ve tutanağa geçirilir. Onur Kurulu incelemeyi ivedilikle ve şikayet edilen üyenin Kulübe verdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılan bildirinin gönderilmesi ve Kulübün ilan tahtasına bildirinin asılması gününden başlamak üzere 120 günde sonuçlandırmak zorundadır. Bu süre içinde kesilen bir kara ile sonuçlanmayan kovuşturmaya düşer.

Yazılı çağrıya uymayan ve kendisine bildiri yapılmadığına karar verilen üyenin duruşması kendisi olmadan yapılır. Savunma tanıklarının şikayet edilen üye tarafından en çok ikinci oturuma kadar özürsüz olarak getirilmemesi halinde Onur Kurulu bu tanıkları dinlemekten vazgeçebilir. Onur Kurulu delillerin gösterilme ve inceleme düzenini özgürlükle seçmeye yetkilidir.

MADDE 36 – Onur Kurulu, ceza görmeleri isteği ile gönderilen üyenin bu tüzükte sayılan disiplin cezalarını gerektiren davranışlarda bulunup bulunmadıklarına karar verirken, suçlayan ve suçlanan tarafın gösterdiği delilleri değerlendirmekte özgürdür.

Onur Kurulu, Kulüp Yönetim Kurulu’nca kendi başına verilmiş karar dışında kalan ve üyeler arasındaki suçlamalardan doğan anlaşmazlıkları uzlaştırmakta özgürdür. Kulüpteki kaydının silinmesine karar verilen üye bu karara Genel Kurul toplantısından en az bir ay evvel Yönetim Kurulu’na vereceği yazılı dilekçe ile itiraz edebilir. Yönetim Kurulu bu konuyu gündeme koymak zorunluluğundadır. İtiraz eden üye dilekçesinde savunmasını yapacağını da yazmışsa, toplantıya yalnız veya Kulüp üyeleri arasından seçeceği vekili ile gelerek savunmasını yapar. Üye veya vekili, hakkında görüşülürken ve oy toplanırken salonda bulunamaz. Oylar gizli verilir. Genel Kurul ’un vereceği karar kesindir. Onur Kurulu ’nun kararları, biri saklamak diğeri ilgiliye duyurulmak üzere iki örnek olarak Yönetim Kurulu’na gönderilir.

Organlarda Üyelik Sıfatının Düşmesi :

MADDE 37 – Kulübün, Yönetim, Denetleme, Üye Kabul ve Onur Kurulları toplantılarına özürsüz ve geçerli sebep göstermeden aralıksız üç (3) defa katılmayan üyenin üyelik sıfatı kendiliğinden düşer; özür ve geçerli sebebin takdiri Yönetim Kurulu’na aittir.

BÖLÜM IV
GELİRLER

Kulübün Gelirleri :

MADDE 38 – Kulübün gelirleri şunlardır:

a) Giriş ücreti,

b) Yıllık aidat,

c) Bağışlar,

d) Kulübün tertip edeceği her türlü müsabaka, toplantı ve eğlencelerden elde edilecek gelirler,,

e) Dernekler Kanununa uygun olarak yapılan borçlanmalar.

f) Sair gelirler,

Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat :

MADDE 39 – Giriş ücreti ve yıllık aidat madde 8 ‘de gösterilen miktar ve esaslara göre üyeden alınan meblağlardır.

At Pansiyon Ücreti :

MADDE 40 – At pansiyon ücretleri aylık peşin olarak ve ait olduğu ayın 5. Gününün akşamına kadar kulüp idaresine yatırılır. Pansiyon ücreti yatırılmamışsa at binişe ve çalışmaya çıkartılmaz. Ancak makul bir sebep gösterildiği takdirde genel yazman ve bir sonraki ayın pansiyon ödeme tarihinde iki aylık ücretin ödenmesi şartıyla biniş ve çalıştırılmaya izin verilebilir. Pansiyon ücretinin 2 ay üst üste ödenmemesi halinde Yönetim Kurulu gereken tedbirleri alır.

Diğer Gelirler :

MADDE 41 – Diğer maddelerde yükümlülükleri belirtilmiş borçlar dışındaki (Lokal borcu, giriş aidatı, taksitleri vs.) gibi borçlarını ödemeyen üyelere Yönetim Kurulu tarafından yazılı bildirim yapılır. Bu bildirim her borç için bir ay arayla iki defa yapılır. İkinci bildirimden sonra borçlarını ödemeyen üyelerin kayıtları silinir. Yapılan bildirimde bu husus açıkça bildirilir.

Kulüpten Para Çekme :

MADDE 42 – Kulübün parası, Yönetim Kurulu ’nun uygun göreceği bankalarda açılacak cari hesaplara yatırılır.

Bankadan para çekme ve sair tüm tahsilat işlemleri Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sayman ’dan ikisinin müşterek imzasıyla veya Yönetim Kurulu kararıyla yetki verilen görevliler tarafından yapılır.

BÖLÜM V
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Seçimlerin Bildirilmesi :

MADDE 43 – Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilenlerin, yedeklerin ad ve soyadları, adresleri ve meslekleri, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Dernekler Yönetmeliğinin 17.maddesine göre, seçimi takip eden 30 gün içinde mülki amire mutlaka bildirilir.

Kulübün Denetlenmesi :

MADDE 44 – Kulüp en büyük mülki amirin emriyle istenilen her zaman denetlenebilir.

Defter ve Kayıtlar :

MADDE 45 – Kulüpte Dernekler Yönetmeliğinin 32/b maddesine göre bilanço esasına tabi olmak üzere, aşağıda yazılı defterler tutulur:

a) Üye kayıt defteri,

b) Karar defteri,

c) Gelen ve giden evrak kayıt defteri,

d) Alındı belgesi kayıt defteri

e) Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri

f) Demirbaş defteri,

Bu defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve Alındı Belgesi Takip Defteri, Dernekler Yönetmeliğinin 43. maddesine uygun şekilde yapılır.

Fesih :

MADDE 46 – Kulübün, feshine Genel Kurul karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Kulüp Tüzüğü’ne göre Genel Kurul ’a katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3 ‘sinin toplantıya katılması şarttır. Bu surette çoğunluk sağlanmazsa ikinci defa toplanmak için üyeler usulüne göre yeniden çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının verilebilmesi için toplantıda bulunanların en az 2/3 ‘sinin olumlu oy kullanması şarttır.

İnfisah :

MADDE 47 – Kulüp, aciz haline düştüğü veya Genel Kurul toplantısının yeter sayı bulmaması sebebiyle üst üste iki defa Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmadığı hallerde infisah eder. İnfisah halinin tespiti mahkeme kararıyla olur.

Fesih veya İnfisah Halinde Kulüp Malları :

MADDE 48 – Gerek fesih, gerek infisah hallerinde Kulübün varlığı kalırsa bu varlık Darüşşafaka’ya intikal eder.

Kapatma Hali :

MADDE 49 – Kulübün mahkeme kararı ile temelli olarak kapatılması halinde Dernekler Kanunu ’nun hükümleri tatbik olunur.

Kurucu Üyeler :
MADDE 50 –

1. Gnl. Saim Önhon (Merhum)
2. Özdemir Atman
3. Kamil Sporel (Yenişehir Selanik Cad. 324)
4. Zeki Sporel (Serbest)
5. Vehbi Koç (Tüccar)
6. Fikret Yüzatlı (Atçı)
7. Enver Erlat (Z.V. Müsteşar Muavini)
8. Halil Başçavuşoğlu (Veteriner)
9. Tevfik Başar (Veteriner Fak. Prof.)
10. Mustafa Durusoy (Z. V. Veteriner Genel Müd.)
11. Nuri Oğlakçı (Tüccar)
12. İhsan Aktürel (Emekli Memur)
13. İhsan Akhun (Z. V.)

MADDE 51 – Üyeler, 23 Kasım 2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre üyelik vasfını haiz bulunmadıklarını bildirmekle yükümlüdürler. Aksine hareket edenler fiillerden şahsen sorumludurlar.

MADDE 52 – 5253 sayılı yeni Dernekler Kanunu hükümleri gereğince değiştirilen Kulüp Tüzüğü, yine aynı kanunun hükümleri gereğince Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nce hazırlanıp yayınlanacak Yönetmelik esaslarını da doğrudan kapsar. Tüzükte yer almayan veya açık olmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri esastır.

Derneğin İç Denetimi :

Madde 53 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Denetim kurulu; derneğin,tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Derneğin Borçlanma Usulleri :

Madde 54 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamıyacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Yürütme Birimi Organı :

MADDE 55 – Yürütme birimi Yönetim Kurulu ’nun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Yürütme birimi sorumlusu Kulüp Genel Sekreteridir. Genel Sekreter ve Genel Sekretere bağlı ve yürütme biriminin görevlileri Yönetim Kurulu tarafından ücretle görevlendirilirler. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir. Bunların kulüp üyesi olmaları şart değildir. Genel Sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip sayılan kişiler olmasına ve bu görevler için ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.

Yürütme Birimi’nin Görevleri :

MADDE 56 – Kulüp yürütme biriminde, kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak yeter sayıda istihdamı Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
a) Genel Sekreter; Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim  kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, bu toplantılarda oy kullanamaz. Başkan adına yazışma işlerini yürütür.
b) Kulüp Saymanı; Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup, genel sekretere karşı sorumludur.
c) Kulüp doktoru; Yardımcısı, sağlık personeli; kulübün, yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda reıimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk  yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle  görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.
d) Tesis ve malzeme yönetici ve görevlileri; Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.
e) Spor direktörü; Spor kulübünün, profesyonel futbol hariç, faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili  spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.
f) Gençlik direktörü; Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.
gGenel kaptanlar; Kulübün, profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik veya  spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilirler. Genel kaptanlar, genel kaptanı oldukları spor  dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışma- lara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan her   kategoride sayılarının arttırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine  yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede  gençlik veya spor direktörüne karşı sorumludurlar.
h) Kaptanlar; Kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim  çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede, faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar.
ı) Kol başkanları; Başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında, kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara, şenliklere vb. gösterilere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derece de, faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına  karşı sorumludurlar.
i) Teknik yönetici ve öğreticiler; Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet  çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar, gençlik kulüplerinde genel sekretere spor kulüplerinde ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.
j –Gençlik Lideri Ve Eğitmen : Sorumlu olduğu gençlik faaliyeti türünde çalışmaların sürdürülmesine,katılım ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup,gençlik koordinatörüne karşı sorumludur.
k-Antrenör :
Kulüp yürütme birimi görevlilerinin görev ve yetkileri “Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği “ ’nin 24.maddesinde açıklandığı gibidir.

Sencer GÜNEŞSOY
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Ali TOPALOĞLU
BAŞKAN VEKİLİ
Yusuf TEREYAĞOĞLU
GENEL SEKRETER
Enver İMAN
SAYMAN ÜYE
Prof. Dr. Kenan ARAZ
ÜYE
Hulki KARAGÜLLE
ÜYE
Prof. Dr. Yurdakul ÇALDAĞ
ÜYE
E.Bülent GÖNCÜ
ÜYE
Erol ÖZEL
ÜYE